«Εάν δεν είσαι ικανός να εκνευρίζεις κανέναν με τα γραπτά σου, τότε να εγκαταλείψεις το επάγγελμα»

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση των αναγνωστών.

Προσοχή στις απάτες, η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτες η άλλον τρόπω και άλλα στον όνομά της, Ή στο όνομα του κυρίου Γ. Θ, Χατζηθεοδωρου. Δεν έχουμε καμία χρηματική απαίτηση από τους αναγνώστες με οποιοδήποτε τρόπο.
Αγαπητοί αναγνώστες η ανθελληνική και βρόμικη google στην κορυφή της ιστοσελίδας όταν μπείτε, αναφέρει μη ασφαλής την ιστοσελίδα, ξέρετε γιατί;;; Διότι δεν της πληρώνω νταβατζιλίκι, κάθε φορά ανακαλύπτει νέα κόλπα να απειλή. Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ σας εγγυάται, ότι δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο, διότι πληρώνω με στερήσεις το ισχυρότερο αντιβάριους της Eugene Kaspersky, όπως δηλώνει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaspersky Lab "Πιστεύουμε ότι όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Eugene Kaspersky

Ανακοίνωση

Τη λειτουργία μίας νέας γραμμής που αφορά τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει, ότι από σήμερα 07.03.2020 λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κοροναϊό.

Πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας;

«Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες, όμως, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Εάν υφίστασαι βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει ότι υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της γραμμής θα είναι εκεί για σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις; Στείλε email στο sos15900@isotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ” λέει σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram της η Ελεονώρα Μελέτη.

Προς ενημέρωση στους αναγνώστες. 4/8/2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ δεν ανάγκασε ποτέ κανένα να κάνει κάτι με παραπλανητικές μεθόδους, αλλά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Ο γράφων είμαι ένας ανήσυχος ερευνητής της αλήθειας. Και αυτό το κάνω με νόμιμο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; ότι έχω μαζέψει πληροφορίες επιστημονικές και τις παρουσιάζω, ή αυτούσιες, ή σε άρθρο μου που έχει σχέση με αυτές τις πληροφορίες! Ποτέ δεν θεώρησα τους αναγνώστες μου ηλίθιους ή βλάκες και ότι μπορώ να τους επιβάλω την γνώμη μου. Αυτοί που λένε ότι κάποια ιστολόγια παρασέρνουν τον κόσμο να μην πειθαρχεί… Για ποιο κόσμο εννοούν;;; Δηλαδή εκ προοιμίου θεωρούν τον κόσμο βλάκα, ηλίθιο και θέλουν να τον προστατέψουν;;; Ο νόμος αυτό το λέει για τους ανώριμους ανήλικους. Για τους ενήλικους λέει ότι είναι υπεύθυνοι για ότι πράττουν. Στον ανήλικο χρειάζεται ένας διπλωματούχος ιδικός για να τον δασκαλέψει, καθηγητής, δάσκαλος. Στους ενήλικες δεν υπάρχει περιορισμός. Ποιος λέει και ποιος ακούει, διότι ο καθένας ενήλικος είναι υπεύθυνος και προς τους άλλους και προς τον εαυτό του.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
Κατά τήν διεξαχθείσαν τήν 16.01.2013 συζήτησιν είς τήν Βουλήν περί άποδόσεως πολιτικών ή ποινικών εύθυνών καθ΄ ό,τι άφεώρα τήν διαχείρισιν τής ύποθέσεως τού “Καταλόγου”(λίστας!) Λαγκάρντ άπό τούς μετά τό 2009  προκατόχους τών  νύν κυβερνώντων τόν άτυχή αύτόν τόπον, τήν Έλλάδα μας, άπεκαλύφθη κατά κύριον – και μόνον λόγον- ή έξύφανσις  μιάς νέα σκευωρίας, μία έκ τών…γνωρίμων μεθοδεύσεων είς μερίδα τού κομματικού φάσματος πρός άγραν κομματικής πελατείας!..Δηλαδή ΩΔΥΝΕΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΚΕΝ ΜΥΝ!.. Πασιδήλως κατεφάνη ότι όλη αύτή ή νέα έπιχείρησις διαβολής έστρέφετο κατά τού ύπολειπομένου ΠΑΣΟΚ! Και τούτο το  πρό τινος κομματίδιον του 2%(μετά τήν συγκρότησιν τής παρατάξεως τής καλουμένης ΔΗΜΑΡ) ,τού ΣΥΡΙΖΑ ,έπραξεν τό πάν προκειμένου νά έπιτύχη τήν όλοσχερή του ως άνω άλλοτε κραταιού κόμματος τού ΠΑΣΟΚ διάλυσιν κάι κάρπωσιν και τών λοιπών ψήφων αύτού! Έπιχειρούν δηλαδή  αύτοί οί κατ΄ ύπόθεσιν «σοσιαλιστές της προόδου»(!!!) να έπισπεύσουν την  άναρρίχησίν των κάποτε είς τήν πολυπόθητον είς αύτούς έξουσίαν! Να  έγκαταστήσουν έναν άλλον…μονάρχην είς την χώραν μας καί ούδέν έτερον! Είς τό ώς άνω κόμμα είναι γνωστόν τοίς πάσι ότι…προσέφυγαν οί συγκροτούντες τό…μέτωπον τών έστιαζομένων άπό τό δύστηνον Δημόσιον Ταμείον διορισθέντες άπό τό ΠΑΣΟΚ! Έκακόμαθαν ούτοι είς τάς δαψιλάς “άποδοχάς”, είς τά πολλά…Τά όποία δέν άντιστοιχούν είς καμμίαν περίπτωσιν πρός τάς, άπό τούς ύπερφορτωμένους είς προσωπικόν φορείς τού Δημοσίου, παρεχομένας ύπηρεσίας…Καί τώρα ότε ύφίστανται περικοπάς έστράφησαν κατά έκείνων, οί όποίοι τούς έδιώρισαν είς θέσεις τής κρατικής διοικήσεως!…Καί…όδύρονται καί καταφέρονται κατά πάντων τών έστερησάντων αύτούς άπό τά καλούμενα…κεκτημένα!
Άντί όμως προσχωρήσεως είς τόν ΣΥΡΙΖΑ, αύτοί οί τό πλείστον άλλοτε…”Πρασινοφρουροί”, καλόν θά ήτο νά προβούν είς μίαν έπιθεώρησιν τών πραγμάτων τού καταντήματος τού τόπου μας. Θά έώρων, θά έβλεπον τότε ότι δέν πταίουν δι΄ αύτό μόνον οί πολιτικοί, άλλά καί πλείστοι όσοι έκ τής καλουμένης… “άνωτέρας” καί “μέσης” καί “κατωτέρας” οίκονομικής τάξεως…Οί όποίοι έβίουν μετά θράσσους καί ύπεφρονήσεως έπί μίαν τεσσαρακονταετίαν. Αύτοί είναι οί προκλήτορες μιάς έπιπλάστου κοινωνοικονομικής καταστάσεως δήθεν…εύμαρείας! Ήτο ή…εύμάρεια τού…μαρασμού τής παραγωγικής βάσεως τής έγχωρίου οίκονομίας! Άπλώς άπαιτεί τόλμην ν΄ άποδεχθή κανείς τάς έν προκειμένω εύθύνας του!Άντί τού ΣΥΡΙΖΑ καλόν θά ήτο, συνερχόμενοι άπό τήν…δικαίαν…παραζάλην των έκ τών αίφνιδίων καταρρεύσεων τών…καταναλωτικών…όραμάτων των, νά συμβάλουν όλοι οί…άπελπισμένοι έκ τών “άπροσδοκήτων” άνατροπών τών πραγμάτων θιγέντες είς τήν πολιτικήν καί κοινωνικοοικονομικήν άνασυγκρότησιν τού τόπου μας… Διότι δέν μάρνανται μέχρι τούδε, βεβαίως, διά τά άνεκπλήρωτα είσέτι όνειρα τών πραγματικώς άγωνιστικών γενεών τού παρελθόντος… Αί όποίαι δέν είχον είς τό στόμα των μόνον τήν χυδαίαν καταστάσαν έκφρασιν “νόμος είναι τό δίκηο τού έργάτη”, τού άπεργομανούς “έργάτη”…Είχον τά Αίτήματα τού ¨Εκδημοκρατισμού τής χώρας, τής Άνασυντάξεως τού Έθνικού μας Βίου, τής Κατισχύσεως τών Δικαίων τού Έλληνισμού(Μικρασία-Ίμβρος-Τένεδος-Κύπρος κ.ά.), τής Έθνικής Άνεξαρτησίας καί Έθνικής Ύπερηφανείας. Αύτά τά Αίτήματα τά κύρια καί καθοριστικά διά τήν έθνικήν μας έπιβίωσιν τά έλησμόνησεν ή νεωτέρα γενεά. Καί μεριμνά μόνον διά τό, διά δανεικών, ύποτιθέμενον… “καλώς ζήν”(καλοπέρασις!).
Όφείλουν αύτοί οί περιστασιακοί έπισκέπται τής κομματικής στέγης τού ΣΥΡΙΖΑ ν΄ άνακάμψουν πρός τήν Μητρίδα τών Έθνικών έπιτεύξεων Δημοκρατικήν Παράταξιν. Τήν όποίαν έπεσκίασεν τό καλούμενον ΠΑΣΟΚ. Τό όποίον ώς….κοινωνισμόν(“σοσιαλισμόν”) έξέλαβεν τό άνοιγμα τού Δημοσίου Ταμείου είς πάντας!!! Όπερ ώδήγησεν είς τήν κοινωνικοοικονομικήν καταστροφήν τής Έλλάδος! Τήν όποίαν καταστροφήν προεκτείναμεν καί είς τήν πολύπαθον Κύπρον μας! Έμείς, οί εύθυνόμενοι διά τόν πρότερον έγκλημα κατ΄ αύτής τώ 1974, οί καταστήσαντες τόν έμπερίστατον τότε τουρανομογγόλον έπικυρίαρχον καί άλλης Έλληνικής γής άλλά καί καταδολιευτήν καί τών θαλασσών μας!…
Τό ΠΑΣΟΚ έτερμάτισεν τόν βίον του…Τώρα ήλθεν ή ώρα τής Συγκροτήσεως τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ(μέ σήμα όχι τόν…πράσινον “ήλιον”, άλλά τό ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ), ώς όντως έκφραστού τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ. Τό όποίον θά θέση τέρμα είς τάς άθλιότητας τού παρελθόντος καί δή τούς έσμούς τών καιροσκόπων καί πολυποικίλων καί…πολυχρώμων καταχραστών τού Δημοσίου. Θέλει ύποδείξει είς τούς Έλληνας όχι τήν λιποταξίαν είς τό Δημόσιον ή τό Έξωτερικόν πρός βόλευμα καί… “εύκαιρίας” “καλοζωϊας”, άλλά τήν ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ…Τήν έπιστροφήν είς τά Έλληνικά Γράμματα, τήν Γλώσσαν τού Άδαμαντίου Κοραή, καί τήν άπόρριψιν είς τόν Καιάδα τής ψευδογλώσσης, τής ψευδοδημοτικιάς τού Ί.Ψυχάρη.Ή όποία ήγαγεν τάς νεωτέρας γενεάς είς Γλωσσικήν Άφασίαν!Τά κομματίδια, τά όποία έπιδιώκεται νά στηθούν έκ τής έτι περαιτέρω διασπάσεως τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ούδέν μέλλον έχουν καί προοπτικήν…
Έν Θεσσαλονίκη τή 22.01.2013
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ellanikos.gr/ellanikos@gmail.com
(Σημείωσις: Έκυκλοφόρησαν είς νέαν έκδοσιν τού έργα τού Βασιλείου Πελασγου-Γουσίου “ΕΠΙΦΑΝΙΑ”(ποίησις), “Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”(ίστόρημα) καί “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ”(μελέτη)).
Κωνσταντίνος Βλάχος
Μοιραστείτε το!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>