«Εάν δεν είσαι ικανός να εκνευρίζεις κανέναν με τα γραπτά σου, τότε να εγκαταλείψεις το επάγγελμα»

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση των αναγνωστών.

Προσοχή στις απάτες, η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτες η άλλον τρόπω και άλλα στον όνομά της, Ή στο όνομα του κυρίου Γ. Θ, Χατζηθεοδωρου. Δεν έχουμε καμία χρηματική απαίτηση από τους αναγνώστες με οποιοδήποτε τρόπο.
Αγαπητοί αναγνώστες η ανθελληνική και βρόμικη google στην κορυφή της ιστοσελίδας όταν μπείτε, αναφέρει μη ασφαλής την ιστοσελίδα, ξέρετε γιατί;;; Διότι δεν της πληρώνω νταβατζιλίκι, κάθε φορά ανακαλύπτει νέα κόλπα να απειλή. Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ σας εγγυάται, ότι δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο, διότι πληρώνω με στερήσεις το ισχυρότερο αντιβάριους της Eugene Kaspersky, όπως δηλώνει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaspersky Lab "Πιστεύουμε ότι όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Eugene Kaspersky

Ανακοίνωση

Τη λειτουργία μίας νέας γραμμής που αφορά τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει, ότι από σήμερα 07.03.2020 λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κοροναϊό.

Πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας;

«Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες, όμως, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Εάν υφίστασαι βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει ότι υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της γραμμής θα είναι εκεί για σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις; Στείλε email στο sos15900@isotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ” λέει σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram της η Ελεονώρα Μελέτη.

Προς ενημέρωση στους αναγνώστες. 4/8/2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ δεν ανάγκασε ποτέ κανένα να κάνει κάτι με παραπλανητικές μεθόδους, αλλά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Ο γράφων είμαι ένας ανήσυχος ερευνητής της αλήθειας. Και αυτό το κάνω με νόμιμο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; ότι έχω μαζέψει πληροφορίες επιστημονικές και τις παρουσιάζω, ή αυτούσιες, ή σε άρθρο μου που έχει σχέση με αυτές τις πληροφορίες! Ποτέ δεν θεώρησα τους αναγνώστες μου ηλίθιους ή βλάκες και ότι μπορώ να τους επιβάλω την γνώμη μου. Αυτοί που λένε ότι κάποια ιστολόγια παρασέρνουν τον κόσμο να μην πειθαρχεί… Για ποιο κόσμο εννοούν;;; Δηλαδή εκ προοιμίου θεωρούν τον κόσμο βλάκα, ηλίθιο και θέλουν να τον προστατέψουν;;; Ο νόμος αυτό το λέει για τους ανώριμους ανήλικους. Για τους ενήλικους λέει ότι είναι υπεύθυνοι για ότι πράττουν. Στον ανήλικο χρειάζεται ένας διπλωματούχος ιδικός για να τον δασκαλέψει, καθηγητής, δάσκαλος. Στους ενήλικες δεν υπάρχει περιορισμός. Ποιος λέει και ποιος ακούει, διότι ο καθένας ενήλικος είναι υπεύθυνος και προς τους άλλους και προς τον εαυτό του.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ “Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ”
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
A.Π.: 7/2013
Εύχόμεθα είς όλους τούς Συνέλληνας, τούς έχομένους τών Πατρίων όπως κατά τάς έρχομένας ήμέρας τών Έορτών τού Ίερού Δένδρου τών Δρυάδων καί τού Άγίου Πνεύματος τού Θείου Λόγου τού Πρωτογόνου(τήν Τριακοστήν Δαδιφορίου(Ίανουαρίου)), καθ΄ ήν έορτάζομεν τήν Ίεράν Μνήμην τών Τριών Ίεροφαντών: Όρφέως τού Θεολόγου, Πλουτάρχου τού Θεοχρήστου καί Πλήθωνος τού Έλληνομνήμονος, όπως πλησθώμεν Όλυμπίου Φωτός,έντείνωμεν τήν Πατριωτικήν μας Συνειδητότητα καί προβώμεν είς εύρυτέραν ένεργοποίησιν πρός διάσωσιν τών έναπομεινάντων στοιχείων τής Πατρογονικής Πολιτιστικής μας Κληρονομίας..
Συγχαίρομεν ίδία πάντας τούς συμβαλόντας, τούς διαδραματίσαντας ούσιαστικόν ρόλον είς τήν διάσωσιν ένός άξιολόγου Μνημείου τού ΦρυγοΜακεδονικού μας Πολιτισμού, τού Ναού τής Θεάς τής Ούρανίας Πνευματικότητος Άφροδίτης, τού κειμένου στήν περιοχήν τής Πλατείας Άντιγονιδών Θεσσαλονίκης.
   Νύν έπί τών Κρισίμων Έθνικών Θεμάτων:
Έπί τού πεδίου τών Έθνικών Θεμάτων
ύστερώμεν είς πρωτοβουλίας πρός άντιμετώπισι τών ήδη έκδηλουμένων προκλήσεων έναντίον τής Έλλάδος καί τού Έλληνισμού. Αύται προέρχονται έκ μέρους:
α)Τών διοικούντων τήν Μικρασίαν(Μικρασία-Άσιατική Έλλάς, ποτέ  “Τουρκία”) ντομέδων καί σινομογγόλων, οί όποίοι πραγματοποιούν ήδη τό σχέδιον των πρός έκ τών ένδον κατάλυσιν τής Έλληνικής κυριαρχίας είς τήν Δυτικήν Θράκην διά τής άθρόας έξαγοράς άγροτικών γαιών καί έξαναγκασμού πάντων τών έκεί μουσουλμάνων όπως φθέγγωνται τουρκιστί!!! Ύπάρχουν όμως είς τόν Μικρασιατικόν χώρον 53 Έθνότητες-Λαότητες, τών δικαιωμάτων τών όποίων όφείλομεν νά ύπερασπισθώμεν έναντι τής έπιδιωκούσης ν΄ άφανίση αύτάς τουρκιζούσης ίθυνούσης όμάδος…Ποίος θά διεγείρη τόν έθνισμόν αύτών τών Έθνοτήτων-Λαοτήτων, ίνα άπαιτήσουν τό αύτονόητον δικαίωμά των τού έθνικού των αύτοπροσδιορισμού καί τής αύτοδιοικήσεως;
β)Τών βουλγαριδών Σκοπιανών ίθυνόντων τής πολυφυλετικής Βαρδαρίας(ποτέ: “Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας”(!!!), διότι ούτε Μακεδονία ποτέ ύπήρξεν, άλλ΄ ούτε καί Δημοκρατία).Οϊ άπανταχού Βλάχοι, οί άποτελούντες τήν βάσιν τής Έλληνικής Φυλής, οί όμιλούντες τήν Γλώσσαν καί τού Άχιλλέως καί τού Αίνείου, όφείλουν νά πρωτοστατήσουν ύπέρ τής προστασίας τών δικαιωμάτων καί τών έν Βαρδαρία Έλλήνων(Βλάχων). Άφού οί αύτοχρισθέντες έν Δυτική Μακεδονία κάποιοι ώς… μόνοι(!!!) διαχειρισταί τών προνοιών τής Συμβάσεως-Συμφωνίας τού Έλσίνκι, παθαίνουν…άλλεργίαν, όταν άκούν περί τής ύποχρεώσεώς των έκδηλώσεως ένδιαφέροντος περί τής προστασίας τών όπου γής χειμαζομένων Έλληνικών Κοινοτήτων(καί όχι άπλώς…μειονοτήτων)!…
γ)Τών  Άλβανών, τών έπιβιωσάντων χάρις είς τήν παρερμηνευθείσαν έλληνικήν φιλοξενίαν, διά τής όποίας οί φυγάδες έκ τής χώρας τού Άλεξάνδρου Νοταρά-Παπαδοπούλου(ή άλλως Έμβέρ Χότζα), οί νήστεις, έπεβίωσαν χάρις είς ήμάς καί όχι μόνον: Ηύραν έν Έλλάδι έργασίαν καί έσχημάτισαν καί περιουσίας. Τών όποίων τά κεφάλαια μετέφεραν είς τήν γήν τού Γεωργίου-Άλεξάνδρου Καστριώτου. Καί άνεθάρμαναν τήν οίκονομίαν τού τόπου των. Τώρα, ότε ή… “…ψείρα έβγήκεν είς τόν γιακά…”, άποθρασσυνθέντων όρισμένων εκ τούτων, ύποκινουμένων άπό τά γνωστά Κέντρα Άποσταθεροποιήσεων Κρατών, ζητούν νά…κατέλθουν ώς…κατακτηταί πέραν τού Θυάμεως ποταμού, τού Καλαμά! Έχουν πολλοί τούτων καβαλλήσει τόν κάλαμον! Λησμονούν ότι ή παροικούντες άλλοτε περί τόν Θολόν ποταμόν, τόν Θύαμιν, τόν ποταμόν τό έκβάλλοντα πολλά… θυαμούρια(τσαμούρια), ώμίλουν καί τήν γλώσσαν τού Πύρρου καί τήν γλώσσαν τού Άχιλλέως. Καί ήσαν μάλιστα, ώς Έλληνες, οί προπομποί τής ύπό τόν Άλέξανδρον τόν Μέγα Μακεδονικής Φάλαγγος.Ότε όμως οί ρασοφόροι έφεραν τήν “τουρκιά” είς τήν Έλλάδα καί αύτοί ώς άπό χιλιετηρίδων δωδεκαθεϊσταί μετέστησαν είς “μουσουλμάνους διά τού…άναντιλέκτου καί…άφοπλιστικού… έπιχειρήματος τού “τούρκου” σεϊχουϊσλάμη, πρός μή “χριστιανούς” καί “έκτός προνοιών τού…πατριάρχου”Έλληνας τυχόντας(: “Τί θέλεις, τό ίσλάμ ή τό μαχαίρι”;)”, τότε άπέστησαν καί τής Έλληνικής των ταυτότητος! Καί μετά πέντε αίώνας…άνακάλυψαν πώς έπρεπε νά είναι άλβανοί, όχι Έλληνες,άφού όμιλούν-φθέγγονται στήν άρχαίαν πελασγικήν! Καί  κατέστησαν, λόγω άπαιδευσίας, τά μάλα άνθέλληνες! Ό Άλέξανδρος Παπαδόπουλος(Έμβέρ Χότζα) έγνώριζεν τήν ταυτότητά των καί τά έργα των. Διό δέν τούς έδέχθη τό 1945 άσμένως στήν χώραν του. Τούς είχεν έπί τής πολυετούς μοναρχίας του είς τό περιθώριον τής έν γένει άλβανικής ζωής.Καί οί έπίγονοι τούτων σήμερον, ύπερφρονήσαντες, έπιζητούν νά έλθουν ώς…τιμωροί κατά τής Έλλάδος, ή όποία, διά δικαστικών άποφάσεων κατά έγκληματιών πολέμου-μισθοφόρων άλλοτρίων, έξεδίωξεν τούς προδώσαντας τήν Πατρίδα των καί τούς Έλληνας είς Μουσολίνι καί Χίτλερ, τούς δολοφόνους όμοφύλων των Έλλήνων Στρατιωτών τού Ήπειρωτικού Μετώπου!!!

Τά γνωστά Κέντρα τών Άποσταθεροποιητών
έχουν διάφορα… “παρατηρητήρια” είς τήν χώραν μας! Καί έκείθεν πράττουν τά πάντα, προκειμένου νά προωθούν τήν… άποστολή των καί νά δυσφημούν άνά τόν κόσμον τόν Έλληνισμόν! Έμείς δέν θά έπρεπε νά είχωμεν ήδη συγκροτήσει πολλά τοιαύτα Έλληνικά Παρατηρητήρια Έφαρμογής τών Άρχών τού Ο.Η.Ε. καί δή έκείνων τών Άρχών, αί όποίαι άναφέρονται είς τήν Προστασίαν τών Κοινοτήτων καί Μειονοτήτων άνά τά κράτη τού κόσμου;;; Έχομεν Κοινότητας είς Μικρασίαν καί Θράκην, είς Σαρδικήν(Βουλγαρίαν), είς Βαρδαρίαν(Πελαγονία-Δαρδανία τών Βλάχων), είς Ίλλυρίαν(Βόρειοι Ήπειρώται κ.ά..), είς Βακτρίαν(Καλλίστρατοι-Καλλάς), είς Ίμαλάϊα(Ίωνες-Γιαβάν, έξ ών ό φιλόσοφος Μ-Ο.Ρασνίς), είς Συρίαν, είς Αίγυπτον, είς Ίταλίαν κ.΄ά. Τί πράτομεν χάριν αύτών; Ούδέν! Έπιτρέψαμεν καί είς αύτήν τήν χώραν τών Καλλιστράτων νά διεισδύσουν, νά ύπεισέλθουν οί δόλιοι Βουλγαρίδαι Βαρδαρίται(Σκοπιανοί) καί νά μεταβάλουν τόν Έθνικόν προσαναντολισμόν τών έκείσε νεωτέρων  Έλληνογενών, πείθοντες αύτούς πώς δέν είναι Μακεδόνες, άλλά… “Μακεντόνσκυ” τού…Γκρουέφσκυ!!!
Ούτε έπί τού ζωτικού Έθνικού Πολιτικού Ζητήματος τό Έθνικόν Κίνημα κατέστη δυνατόν νά όμονοήση καί νά διαμορφώση μίαν Έθνικήν Γραμμήν! Ήκολουθήθη τό παραμύθιον πώς δι΄ όλα πταίουν μόνον οί πολιτικάντηδες καί όχι καί αί…γενεαί πάσαι καί…συμμορίαι τών όργανωμένων συμφερόντων λυμεώνων τού Δημοσίου Ταμείου. Πταίουν σύν τούτοις  καί έκείνοι οί όποίοι είχον άπασπάσει ίδιάιτερα οίκονομικά προνόμια είς βάρος τών άλλων οίκονομικών τάξεων, οί κτήσαντες δηλαδή…έπιδόματα διάφορα, ώς εκείνα τής… “έγκαίρου προσελεύσεως είς τήν ύπηρεσία”, τής “μεταφοράς άλληλογραφίας άπό όρόφου είς όροφον”, τής  “άποστολής τηλετύπων”(“φάξ”),  τής  “προθερμάνσεως αύτοκινήτου”, τών ύπερόγκων μισθών καί τών “έφ΄ άπαξ” είς τάς ΔΕΚΟ κ.λ.π. Καθώς καί πολλοί οί όποίοι ύπεδύοντο καί ύποδύονται τούς άγρότας, τούς καιροσκόπους καφενοβίους, τούς έθισθέντας καί αύτούς στόν ήσσονα κόπον,τούς λεηλατητάς μέ φυτοκτόνα-ζωοκτόνα δηλητήρια τής Έλληνικής Γής,οί όποίοι έλεηλάτησαν καί αύτοί μετ΄ άλλων τά διάφορα προγράμματα οίκονομικών ένισχύσεων τής Έλλάδος έκ τής ΕΟΚ-ΕΕ καί έδυσφήμισαν τά Ίερά Έργα τής Θεάς Δήμητρος.

Ήδη θά έπρεπε, άντί τού “άντιμνημονιακού” κλεφτοπολέμου
, νά είχεν άρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος πρός συγκρότησιν ένός Πανελληνίου Πατριωτικού Κινήματος μέ Σήμα τόν Ήλιον τής Βεργίνης. Στόχος τούτου ήθελεν είναι ή έκ βάθρων Πολιτειακή Άλλαγή καί ή Διαμόρφωσις ένός Άμέσου Δημοκρατικού Πολιτεύματος χωρίς κομματικούς μονάρχας καθώς καί χωρίς ίσοβίους…κληρονομικούς δεσπότας(διότι τοιούτους…εύαγγελίζεται κομματάρχης τις, άγνοών  ότι ύπουργός τής χουντοσυμμορίας άπεκάλεσεν(“Άκρόπολις”, 13.10.1973) τοιούτους, τούς κληρονομικούς, άλλογενείς δέ, μονάρχας, ώς άπογόνους ληστών τών έν Εύρώπη τριόδων-σταυροδρομίων!).Ή Έλλάς πρέπει ν΄ άποκτήση ένα Πρότυπον Πολίτευμα. Νά είναι δακτυλοδεικτουμένη διά τόν Νέον Πολιτικόν της Πολιτισμόν καί όχι ώς παράδεγμα μεσαιωνικού δεσποτάτου καί τιμαρίου, τό όποίον διαφεντεύει άλλότριός τις άπό τήν ύπερατλαντικήν χώραν.
Όφείλομεν νά σώσωμεν τήν Γλώσσαν μας!Όμως έμείς άντί τής έπαναφοράς είς τήν Έθνικήν μας Ζωήν τής  Γλώσσης τού Σωκράτους καί ώς Δημοσίας-Κοινής τής Γλώσσης έκείνης τού Άδαμαντίου Κοραή, έστέρξαμεν νά μάς έπιβληθή τό αίσχος τής Ψευδοδημοτικιάς, τήν όποίαν έσκάρωσεν είς τού… κασίδου τήν κεφαλήν ό Ί. Ψυχάρης καί οί σύν αύτώ!!! Άντί τής Γραμματικής καί τού Συντακτικού τής Έλληνικής Γλώσσης τού Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου) άπεδέχθημεν τήν όλως έλλειμματικήν έκείνην τού Μανώλη Τραινταφυλλίδου καί τών σύν αύτώ. Καί έχομεν έκ τούτου τό σημερινόν κατάντημα τής γενικευθείσης Γλωσσικής μας Άφασίας! Τό όποίον είναι άπότοκον τού μεγάλου Πραξικοπήματος έπί τού Γλωσσικού μας Πολιτισμού τώ 1975 τών Καραμανλέως-Ράλλη καί τών Άλλων (Άντί)Δημοκρατικών Δυνάμεων τού δημοκρατικοφανούς Όλοκληρωτισμού. Ήτοι τού μεγάλου…ψαλιδίσματος τού λεξιλογικού μας πλούτου καί τών  δοκίμων συνταξιών, ένεκα τού όποίου περιπέσαμεν είς τό αίσχος  τής λεξιπενίας, τών άσυνταξιών, τού άφανισμού τών έτεροπτώτων προσδιορισμών καί τών τριτοκλίτων ούσιαστικών καί έπιθέτων, τών άκυρολεξιών, τών σολοικισμών!!! Καθηγητής πανεπιστημίου, γνωστός θεράπων καί τού όλοκληρωτισμού τής δεξιάς καί τής άριστεράς, έλεγεν, έν τή άθλιότητί, πώς άντί τού  ότι “καταρτίζεται-συζητείται-ψηφίζεται-έκδίδεται-δημοσιεύεται νόμος”,…φκιάνεται!!!

Έπλεόνασεν ό άριθμός τών έπηλύδων λαθροεποίκων(
όχι άπλώς λαθρομεταναστών)! Τί πράττομεν όμως πρό αύτής τής προκλήσεως, ίδία  τοιούτων έκ Πακιστάν μουσουλμάνων, όμολογημένων ώς στρατιωτών τού Ίσλάμ, άλλά καί ώς  μισθοφόρων τού…βαθέος κράτους τών …πορθμέων αύτών είς Έλλάδα τούρκων; Ένώ άλλοι έξ άλλων φυλών λαθρομετανάσται καί λαθροέποικοι έχουν…ξεχυθή καθ΄ άπασαν τήν Έπικράτειάν μας καί πωλούν λαθραία σιγαρέττα καί προϊόντα κινεζικής προελεύσεως, χωρίς παραστατικά καί χωρίς φορολόγησιν, στερούντες έκ τοιούτων φοροκλοπών τήν Έλληνικήν οίκονομίαν έτησίως έκ 10.000.000.000 εύρωπίων, τά όποία καί έξέρχονται έξ  Έλλάδος!!! Αί δημόσιαι καί αί δημοτικαί άρχαί τούς βλέπουν, τούς όρούν, άλλά παραθεωρούν τήν διαπραττομένην παρ΄ αύτών άνθελληνικήν αύτήν άταξίαν καί άσχημίαν!!! Ύπάρχουν όμως Έλληνες, οί όποίοι συντηρούν αύτήν τήν άθλιότητα είς βάρος τού Έθνους μας!…Ποίους περιμένομεν νά ένδιαφερθούν περί αύτών; Οί καλυπτροφόροι(“κουκουλοφόροι”)  γνωστού κομματιδίου μεριμνούν μόνον περί τής προστασίας καί τής παραμονής έν Έλλάδι τών φορέων τούτων  ύπονομεύσεως τής έθνικής μας ζωής! Διότι έπλεόνασαν αί διαβόητοι…ΜΚΟ, αί όποίαι έχουν εύρει τόν τρόπον τής…λήψεως καί…άναλήψεως χρημάτων έκ τού Δημοσίου ταμείου, ώς προσφέρουσαι… “έργον” είς τήν έθνικήν μας διάλυσιν ύπεραμυνόμεναι τών… “δικαιωμάτων” τών λαθρομεταναστών καί λαθροεποίκων!!!
Πότε θά έπιβληθή ό Νόμος περί Ξενηλασίας;
Πότε θά διαλυθούν οί άστικοί Καρκίνοι Άθηνών καί Θεσσαλονίκης καί θά γίνη ή δέουσα άνακατανομή πληθυσμούείς τάς “προβληματικάς”  βορείας καί άνατολικάς περιοχάς τής νύν Έπικρατείας μας; Πότε θά γίνωμεν πάλιν χωρικοί καί μετά άγρόται; Πότε θά ίδρύσωμεν καθ΄ άπασαν τήν χώραν  Άγροτικά Σχολεία καί Διδακτήρια Έλληνικής Παιδείας, στελεχωμένα καί μέ έθελοντάς έκπαιδευτικούς καί θά κλείσωμεν πολλά άχρηστα ψευδοπανεπιστήμια, τά όποία παράγουν σήμερον μόνον έμπεριστάτους πρό τού συγχρόνου ζοφερού κοινωνικού-οίκονομικού φαινομένου νέους, άλλά καί μεγάλον κηφηναριόν, ώς έκείνο τό όποίον προσήλθεν πλησίστιον καί διώγκωσεν γνωστόν κομματίδιον, προκειμένου νά καταφέρη νά μήν διαταραχθή τό καθεστώς τού άραλικίου είς τό λεηλατημένον Δημόσιον, τό όποίον έξησφάλισεν διά…νόμων είς τό…πραιτώριον ένός νύν καγγελαρίου;;;
Ίδωμεν τί μέλλει άπό τούδε γενέσθαι …
Εύχόμεθα Καλόν, Δημιουργικόν καί πλέον Όλύμπικόν τό Νέον Έτος 2013 μ.Ά.Τ.
Έν Θεσσαλονίκη τή 4η Δαδιφορίου(Ίανουαρίου) 2013.
Έρρωσθε!
Διά τό Δ/Σ τού ” Έλλανίκου Δευκαλίωνος”
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος
Δικηγόρος-ίστορικός
(Γνωστοποίησις: Ή Έταιρεία μας έξέδωκεν είς νέαν έκδοσιν, τά βιβλία “Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ” καί “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ”(Τόμος 1ος)).
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ “Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ”
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ellanikos.gr/ellanikos@gmail.com
Κωνσταντίνος Βλάχος vl_aias@yahoo.gr
Μοιραστείτε το!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>