Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

Ενημέρωσις για Ισλαμικό Τέμενος 31.10.2018

ΒΟΥΛΗ ΜΑΤ

Μέ τήν από Αυγούστου 2018 «Διακήρυξιν Διαδικασίας με διαπραγμάτευσιν χωρίς προηγουμένην δημοσίευσιν υπό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΥΔΕΚ)» επιδιώκεται η ανάθεσις της κατασκευής του ΕΡΓΟΥ μέ τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤ 25».

 1. Η επιλογή της αδιαφανούς αυτής διαδικασίας έγινεν κατ’ εφαρμογήν των Άρθρων 32, 132, 156 του Ν. 4412/2016 και εν προκειμένω είναι παράνομος, προσβάλλουσα τα άρθρα 18, 32, 72 της ΟΔ 2014/24/ΕΕ καί ΟΔ 2014/25/ΕΕ, 89/665/ΕΟΚ, 92/12/ΕΚ, τίς Αρχές της Δημοσιότητος, τής διαφανείας και της ίσης Μεταχειρίσεως

 2. Αρχικώς με την 408/31.5.2013 καί την 695/16.9.2013 απόφασιν του Υπουργού Υποδομών καί Μεταφορών (Χρυσοχοΐδης) ενεκρίθη η δημοπράτησις του Έργου «Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτηρίου στην περιοχή του Βοτανικού» και η διάθεσις πιστώσεως 946.000€.

 • Με την υπ’ αριθμόν Δ21/75/21.12.2017Φ απόφασιν του Γενικού Γραμματέως Υποδομών (Δέδες) ενεκρίθη δέσμευσις ποσού 429.660€ δια τήν σύναψιν της 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσεως δια το ίδιον έργον.

 • Με την υπ’ αριθμόν Δ21/24.8.2018/οικ.1136/Φ.Δ01.02 απόφασιν του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Σπίρτζης) ενεκρίθη Δέσμευσις Προϋπολογισμού 2.600.000€ δια την δημοπράτησιν του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤ 25Α ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν. 4414/2016» και σύμφωνα με το Άρθρον 32 παράγραφος 2γ του Ν. 4412/2016.

Δηλαδή συνολικώς το έργον εστοίχισεν 3.900.000€ τουλάχιστον και η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

 1. Η επιλογή της αδιαφανούς διακηρύξεως της 24/8/2018 έγινεν, όπως η ανωτέρω τελευταία απόφασις δικαιολογεί:

«δ) εκτιμώνται ισχυρές αντιδράσεις ως προς την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου (όπως εξάλλου έχει συμβεί με την κατασκευή του Ισλαμικού Τεμένους, όπου κατά τη δημοπράτηση αλλά και κατά την κατασκευη του υπήρξαν πολλες αντιδράσεις οι οποίες είχαν λάβει δημοσιότητα, είναι καταγεγραμμένες στον τύπο της εποχής και για τις οποίες βρίσκονται στοιχεία στο φάκελο του έργου) οι οποίες θα δημιουργήσουν εκ νέου ιδιαίτερα συμαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις των τυπικών διαδικασιών ανάθεσης συνήθων έργων με απώτερο σκοπό την ακύρωση υλοποίησης και λειτουργίας αυτού,

καθιστά εξαιρετικά αναγκαία την επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης του έργου που απαιτείται να υλοποιηθεί και που λόγω της ειδικής φύσης του για την άσκηση των λατρευτικών λειτουργιών της οικείας θρησκείας, ούτε μπορεί να νοηθεί, ούτε εμπίπτει στις προβλεπόμενες συνήθεις κατηγορίες έργων.»

δηλαδή αναφέρεται ρητώς εις τούς μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες και τους αγώνες της ΣΤΕΓΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ.

Εστηρίχθηκεν μεταξύ άλλων και εις δύο ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – κρυφές και μηστηριώδεις –  την από 17/7/2018 επιστολή του Υφυπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργόν Υποδομών και το από 19/7/2018 έγγραφο του Αργηχού της Ελληνικής Αστυνομίας προς τον ίδιον Υπουργόν.

 1. Έχομεν αναλύσει εξαντλητικώς εις σωρείαν δικογράφων ότι το Εθνικόν έννομον συμφέρον των Ελλήνων συμπίπτει με το αληθές δημόσιον συμφέρον, και ότι το δημόσιον συμφέρον που οι ανωτέρω επικαλούνται, είναι απλώς εξατομικευμένον και κατευθυνόμενον πολιτικόν συμφέρον, και κατά συνέπειαν το ΕΝΝΟΜΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΗ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ, διότι:

 2. Κείται επί ιστορικής – αρχαιολογικής περιοχής (με τις γνωστές αναλύσεις)

 3. Αναγνωρίζεται μειονότητα μουσουλμάνων εις την Αττικήν και καταλύεται η Συνθήκη της Λωζάνης

 4. Δημιουργείται εν συνδυασμώ με τον παραπλήσιον οικισμόν (hotspot) των μουσουλμάνων αριθμούντα 2.200 μουσουλμάνους μία ισλαμική πόλις ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

 5. Αναμένοντες την εξέλιξιν των δικογράφων και μηνύσεών μας,

 6. Καταγγείλαμεν την Διακήρυξιν καί τ’ ανωτέρω εις την Ευρωπαϊκήν Επιτροπήν μέ τήν από 29/10/2018 καταγγελία μας, αριθμούσαν 69 σελίδες κι ακολουθεί εντελώς συνοπτική ηλεκτρονική περίληψις με σκοπόν την ακύρωσιν της διαδικασίας.

 7. Πέραν αυτής της καταγγελίας υπεβάλαμεν την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5669/30.10.2018 προσφυγήν μας ενώπιον της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, αριθμούσαν ομοίως 69 σελίδες και σκοπούσαν τον έλεγχον του έργου και την διακοπήν των εργασιών.

 8. Επί πλέον θέλει υποβληθεί και η σχετική μήνυσις κατά των Δημοσίων Λειτουργών.

Όλα τ’ ανωτέρω δικόγραφα έχουν κοινοποιηθή εις τούς, Πρόεδρον της Δημοκρατίας, Εισαγγελέα του ΑΠ, Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου καί Πρόεδρον του Συμβουλίου της Επικρατείας και Υπουργόν Υποδομών και Μεταφορών.

Η καταγγέλλουσα Δικηγόρος

Αικατερίνη Παντελίδου

Έντυπο καταγγελίας για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ

8 / 10 / 2018 Έλεγχος στοιχείων

Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρίσατε σ’ αυτό το έντυπο πριν από την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να κάνετε αλλαγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί «Πίσω» για να μεταφερθείτε στις προηγούμενες σελίδες.

      Τα στοιχεία σας

Επωνυμία    Κυρία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

E-mail      lamstat@hotmail.com

Γλώσσα      ελληνικά

Οδός και αριθμός  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 182

Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη    11472, ΑΘΗΝΑ

Χώρα  Ελλάδα

Τηλέφωνο    2103614320

Στοιχεία της αρχής ή του οργανισμού

Ονομασία της αρχής      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)

Χώρα  Ελλάδα

Εθνικά μέτρα που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ

Εθνικά μέτρα που ενδέχεται να ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 25Α ΚΑΤ” ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 35 ΤΟΥ Ν. 4414/16″

Νομοθεσία της ΕΕ που πιστεύετε ότι ΑΡΘΡΑ 18, 32, 72 της ΟΔ 2014/24/ΕΕ ΟΔ 2014/25/ΕΕ ΟΔ έχει παραβιαστεί 89/665/ΕΟΚ ΟΔ 92/13/ΕΚ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ,

ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Περιγραφή του προβλήματος

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_el/index.html 1/3

29/10/2018  για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ — Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περιγράψτε το πρόβλημά σας    Παράβασις των άρθρων 18, 32, 72 της ΟΔ 2014/24/ΕΕ, της ΟΔ 2014/25/ΕΕ, ΟΔ 89/665/ΕΟΚ, ΟΔ 92/13/ΕΚ ως και των Αρχών της Δημοσιότητος, της Διαφανείας και της Ίσης Μεταχειρήσεως επί Δημοπρασιών Δημοσίων Έργων. Σχετικά με την από Αύγουστον 2018 Διακήρυξιν διαγωνισμού δημοσίου έργου με διαπραγμάτευσιν χωρίς δημοσίευσιν διά τήν κατασκευήν του τεμένους του Ισλάμ και διαμόρφωσιν του περιβάλλοντος χώρου εις το ΟΤ 25Α του Δήμου Αθηναίων – περιοχήν Βοτανικού, Αρχαίου Δήμου Λακκιαδών. Σημειωτέον ότι το τέμενος του Ισλάμ παρανόμως κατασκευάζεται εις την αρχαιολογικήν και ιστορικήν αυτήν περιοχήν διακόπτον την πολιτιστικήν και δημογραφικήν συνέχειαν και συνοχήν των Ελλήνων. Πλήν των ανωτέρω παραβάσεων της Διακηρύξεως αυτής εκκρεμούν αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δια πολεοδομικάς παραβάσεις, δια παραβάσεις του ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, της Διεθνούς Νομοθεσίας, της ΕΣΔΑ, του Αντιρατσιστικού Νόμου ως και μηνύσεις διά παράβασιν της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας και του Αντιρατσιστικού Νόμου. Παρ” όλα ταύτα η Διοίκησις – Αναθέτουσα Αρχή προέβη εις την από Αύγουστον 2018 Διακήρυξιν της διαδικασίας με διαπραγμάτευσιν χωρίς δημοσίευσιν ενώ έπρεπεν ν” αναμείνει με σεβασμό τις αποφάσεις των Δικαστηρίων αυτών. Η πλήρης ανάλυσις της καταγγελίας μας είναι εκτενεστάτη (57 σελίδες, 11.669 λέξεις) και συνοδεύει την παρούσαν περίληψιν διά την αναγκαίαν κατανόησίν της.

Το σχετικό κράτος μέλος λαμβάνει (ή Δεν γνωρίζω ενδέχεται να λάβει στο μέλλον)

χρηματοδότηση από την ΕΕ σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας σας;

Η     καταγγελία σας αφορά παραβίαση  Ναι

του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

της ΕΕ;

Εξηγήστε πώς εμπλέκεται το δίκαιο της Αρχή της Δημοσιότητος, Αρχή της Διαφανείας, Αρχή της Ίσης Ένωσης και ποιο θεμελιώδες δικαίωμα Μεταχειρίσεως επί βλάβη του αληθούς Δημοσίου Συμφέροντος

έχει παραβιαστεί. των Ελλήνων συμπίπτοντος εν προκειμένω με το Εθνικόν Συμφέρον αυτών.

Δικαιολογητικά έγγραφα

Κατάλογος εγγράφων      1) σχετική Ελληνική Νομοθεσία και Νομολογία 2) Αίτησις Ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και Πρόσθετοι Λόγοι αυτής 3) Αίτησις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 4) Μηνύσεις κατά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Αθηνών, Δημοσίων Λειτουργών και του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 5) Αποφάσεις της Υπηρεσίας Κτιριακών Μελετών του Υπουργείου Υποδομών 6) η από Αύγουστον 2018 Διακήρυξις Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση

Προηγούμενες προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος

Έχετε ήδη προβεί σε ενέργειες στο   Ναι σχετικό κράτος μέλος για να προσπαθήσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα;

Σε ποιες ενέργειες έχετε ήδη προβεί;      Διοικητικές ενέργειες (π.χ. προσφυγές, καταγγελίες στις αρμόδιες δημόσιες αρχές (κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές), καταγγελίες στον εθνικό ή περιφερειακό διαμεσολαβητή),

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_el/index.html 2/3

29/10/2018  για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ — Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Νομικές ενέργειες (Έχω ήδη προσφύγει στα δικαστήρια του σχετικού κράτους μέλους για την επίλυση αυτού του προβλήματος)

Διοικητικές – Εξηγήστε τι είδους    Δεν έχει προκύψει ακόμη απόφασις

αποφάσεις προέκυψαν από αυτές.     

Νομικές – Πότε μπορεί να αναμένεται η     Δεν μπορώ να γνωρίζω.

απόφαση;   

Γνωρίζετε αν έχει ασκηθεί προσφυγή  Όχι στο σχετικό κράτος μέλος για το  ζήτημα το οποίο αφορά η καταγγελία  σας: 

 

 

Related posts: