«Εάν δεν είσαι ικανός να εκνευρίζεις κανέναν με τα γραπτά σου, τότε να εγκαταλείψεις το επάγγελμα»

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση των αναγνωστών.

Προσοχή στις απάτες, η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτες η άλλον τρόπω και άλλα στον όνομά της, Ή στο όνομα του κυρίου Γ. Θ, Χατζηθεοδωρου. Δεν έχουμε καμία χρηματική απαίτηση από τους αναγνώστες με οποιοδήποτε τρόπο.
Αγαπητοί αναγνώστες η ανθελληνική και βρόμικη google στην κορυφή της ιστοσελίδας όταν μπείτε, αναφέρει μη ασφαλής την ιστοσελίδα, ξέρετε γιατί;;; Διότι δεν της πληρώνω νταβατζιλίκι, κάθε φορά ανακαλύπτει νέα κόλπα να απειλή. Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ σας εγγυάται, ότι δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο, διότι πληρώνω με στερήσεις το ισχυρότερο αντιβάριους της Eugene Kaspersky, όπως δηλώνει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaspersky Lab "Πιστεύουμε ότι όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Eugene Kaspersky

Ανακοίνωση

Τη λειτουργία μίας νέας γραμμής που αφορά τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει, ότι από σήμερα 07.03.2020 λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κοροναϊό.

Πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας;

«Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες, όμως, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Εάν υφίστασαι βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει ότι υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της γραμμής θα είναι εκεί για σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις; Στείλε email στο sos15900@isotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ” λέει σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram της η Ελεονώρα Μελέτη.

Προς ενημέρωση στους αναγνώστες. 4/8/2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ δεν ανάγκασε ποτέ κανένα να κάνει κάτι με παραπλανητικές μεθόδους, αλλά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Ο γράφων είμαι ένας ανήσυχος ερευνητής της αλήθειας. Και αυτό το κάνω με νόμιμο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; ότι έχω μαζέψει πληροφορίες επιστημονικές και τις παρουσιάζω, ή αυτούσιες, ή σε άρθρο μου που έχει σχέση με αυτές τις πληροφορίες! Ποτέ δεν θεώρησα τους αναγνώστες μου ηλίθιους ή βλάκες και ότι μπορώ να τους επιβάλω την γνώμη μου. Αυτοί που λένε ότι κάποια ιστολόγια παρασέρνουν τον κόσμο να μην πειθαρχεί… Για ποιο κόσμο εννοούν;;; Δηλαδή εκ προοιμίου θεωρούν τον κόσμο βλάκα, ηλίθιο και θέλουν να τον προστατέψουν;;; Ο νόμος αυτό το λέει για τους ανώριμους ανήλικους. Για τους ενήλικους λέει ότι είναι υπεύθυνοι για ότι πράττουν. Στον ανήλικο χρειάζεται ένας διπλωματούχος ιδικός για να τον δασκαλέψει, καθηγητής, δάσκαλος. Στους ενήλικες δεν υπάρχει περιορισμός. Ποιος λέει και ποιος ακούει, διότι ο καθένας ενήλικος είναι υπεύθυνος και προς τους άλλους και προς τον εαυτό του.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Θ. Πετράκος: «Οι Μεσσήνιοι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου »

«Η συγ­κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου, λει­τουρ­γών­τας ως εν­το­λο­δό­χος των πο­λυ­ε­θνι­κών και των τρα­πε­ζών, «σχε­διά­ζει» στα ε­πό­με­να 10 χρό­νια ο­λό­κλη­ρη η γε­ωρ­γι­κή πα­ρα­γω­γή να ε­λέγ­χε­ται α­πό πέν­τε με έ­ξι με­γά­λες ε­ται­ρεί­ες. Αυ­τό προ­βλέ­πει το σχέ­διο που υ­πέ­βα­λε, και κρα­τεί­ται μυ­στι­κό μέ­χρι την Κυ­ρια­κή, ο κ. Στουρ­νά­ρας πριν λί­γες η­μέ­ρες στο E­u­r­o­g­r­o­up για την α­νά­πτυ­ξη της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας τα ε­πό­με­να 10 χρό­νια.» Το­νί­ζει σε δή­λω­σή του ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­σης Πε­τρά­κος ε­νη­με­ρώ­νον­τας τους α­γρό­τες της Μεσ­ση­νί­ας για τι έ­χει συμ­φω­νη­θεί με­τα­ξύ Ε.Ε. και της κυ­βέρ­νη­σεις.

 

Ε­πί­σης, ο κ. Πε­τρά­κος ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι:

 

«Το σχέ­διο αυ­τό, το ο­ποί­ο η κυ­βέρ­νη­ση α­πο­κρύ­πτει, βα­σί­ζε­ται σε με­λέ­τες οι ο­ποί­ες υ­πα­γο­ρεύ­τη­καν α­πό πο­λυ­ε­θνι­κές ε­ται­ρεί­ες και θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως ε­πι­χεί­ρη­μα ε­ξό­δου α­πό την κρί­ση με­τά τις ε­κλο­γές.

 

Συγ­κε­κρι­μέ­να το σχέ­διο αυ­τό προ­βλέ­πει:

 

Αν­τί των 1.200 ε­λαι­ο­τρι­βεί­ων, που λει­τουρ­γούν σή­με­ρα σε ό­λη τη χώ­ρα να δη­μι­ουρ­γη­θούν μό­νο δυ­ο m­e­ga-ε­λαι­ο­τρι­βεί­α δυ­να­μι­κό­τη­τος 100.000 – 150.000 τό­νων το κα­θέ­να που θα α­πορ­ρο­φούν ό­λη την πα­ρα­γω­γή ε­λαι­ο­λά­δου. Μά­λι­στα α­να­φέ­ρουν την Κρή­τη και την Πε­λο­πόν­νη­σο σαν δύ­ο προ­τει­νό­με­να μέ­ρη εγ­κα­τά­στα­σής τους.

 

N­α δη­μι­ουρ­γη­θούν 2 ή 3 με­γά­λες μο­νά­δες συ­σκευ­α­σί­ας φρού­των και λα­χα­νι­κών σε Κεν­τρι­κή Ελ­λά­δα, Βό­ρεια Ελ­λά­δα και στην Πε­λο­πόν­νη­σο.

Να ι­δρυ­θεί μί­α ε­ται­ρεί­α δι­α­κί­νη­σης ό­λων των α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των.

Αν τα πα­ρα­πά­νω συν­δυα­στούν με τις ε­ξα­γο­ρές α­πό την Τρά­πε­ζα Πει­ραι­ώς με­γά­λων ε­ται­ρει­ών που δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ται στη δι­α­κί­νη­ση γε­ωρ­γι­κών προ­ϊ­όν­των (Δέλ­τα, G­o­o­d­y­’s, F­l­o­c­a­fe, E­v­e­r­e­st, Μπαρ­μπα-Στά­θης) και λαμ­βά­νον­τα­ς υ­πό­ψη τα προ­γράμ­μα­τα συμ­βο­λαια­κής γε­ωρ­γί­ας της Πει­ραι­ώς τό­σο με πα­ρα­γω­γούς ό­σο και με τυ­πο­ποι­η­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι ο­δη­γού­μα­στε σε ο­λο­κλη­ρω­τι­κό έ­λεγ­χο του α­γρο­το­δι­α­τρο­φι­κού το­μέ­α. Σε χώ­ρες που ε­φαρ­μό­στη­καν πο­λι­τι­κές υ­περ­συγ­κέν­τρω­σης της γε­ωρ­γι­κής πα­ρα­γω­γής εμ­φα­νί­στη­καν α­κό­μα και λι­μοί (π.χ. Σο­μα­λί­α).

 

Αυ­τό εί­ναι το μέλ­λον που ε­πι­φυ­λάσ­σει η συγ­κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου για τον ελ­λη­νι­κό Λα­ό. Ο­λι­γο­πώ­λια θα ε­λέγ­χουν τη γε­ωρ­γι­κή πα­ρα­γω­γή, ου­σι­α­στι­κά δηλ. τον πρω­το­γε­νή το­μέ­α, τον το­μέ­α στον ο­ποί­ο μπο­ρεί να στη­ρι­χθεί η α­νά­πτυ­ξη της χώ­ρας.

 

Ε­πι­βάλ­λε­ται ο ελ­λη­νι­κός λα­ός με την ψή­φο την Κυ­ρια­κή να κα­τα­δι­κά­σει αυ­τές τις πο­λι­τι­κές και να στεί­λει μή­νυ­μα α­να­τρο­πής. Εί­ναι α­νάγ­κη να υ­περ­ψη­φι­στεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να υ­πάρ­ξει μέλ­λον ε­φαρ­μό­ζον­τας έ­να σχέ­διο πα­ρα­γω­γι­κής α­να­συγ­κρό­τη­σης του τό­που μας προς ό­φε­λος των ελ­λή­νων πα­ρα­γω­γών και ό­χι των πο­λυ­ε­θνι­κών και των τρα­πε­ζών.»

http://www.farenews.gr/?p=47781

Μοιραστείτε το!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>