«Εάν δεν είσαι ικανός να εκνευρίζεις κανέναν με τα γραπτά σου, τότε να εγκαταλείψεις το επάγγελμα»

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση των αναγνωστών.

Προσοχή στις απάτες, η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτες η άλλον τρόπω και άλλα στον όνομά της, Ή στο όνομα του κυρίου Γ. Θ, Χατζηθεοδωρου. Δεν έχουμε καμία χρηματική απαίτηση από τους αναγνώστες με οποιοδήποτε τρόπο.
Αγαπητοί αναγνώστες η ανθελληνική και βρόμικη google στην κορυφή της ιστοσελίδας όταν μπείτε, αναφέρει μη ασφαλής την ιστοσελίδα, ξέρετε γιατί;;; Διότι δεν της πληρώνω νταβατζιλίκι, κάθε φορά ανακαλύπτει νέα κόλπα να απειλή. Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ σας εγγυάται, ότι δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο, διότι πληρώνω με στερήσεις το ισχυρότερο αντιβάριους της Eugene Kaspersky, όπως δηλώνει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaspersky Lab "Πιστεύουμε ότι όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Eugene Kaspersky

Ανακοίνωση

Τη λειτουργία μίας νέας γραμμής που αφορά τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει, ότι από σήμερα 07.03.2020 λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κοροναϊό.

Πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας;

«Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες, όμως, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Εάν υφίστασαι βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει ότι υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της γραμμής θα είναι εκεί για σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις; Στείλε email στο sos15900@isotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ” λέει σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram της η Ελεονώρα Μελέτη.

Προς ενημέρωση στους αναγνώστες. 4/8/2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ δεν ανάγκασε ποτέ κανένα να κάνει κάτι με παραπλανητικές μεθόδους, αλλά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Ο γράφων είμαι ένας ανήσυχος ερευνητής της αλήθειας. Και αυτό το κάνω με νόμιμο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; ότι έχω μαζέψει πληροφορίες επιστημονικές και τις παρουσιάζω, ή αυτούσιες, ή σε άρθρο μου που έχει σχέση με αυτές τις πληροφορίες! Ποτέ δεν θεώρησα τους αναγνώστες μου ηλίθιους ή βλάκες και ότι μπορώ να τους επιβάλω την γνώμη μου. Αυτοί που λένε ότι κάποια ιστολόγια παρασέρνουν τον κόσμο να μην πειθαρχεί… Για ποιο κόσμο εννοούν;;; Δηλαδή εκ προοιμίου θεωρούν τον κόσμο βλάκα, ηλίθιο και θέλουν να τον προστατέψουν;;; Ο νόμος αυτό το λέει για τους ανώριμους ανήλικους. Για τους ενήλικους λέει ότι είναι υπεύθυνοι για ότι πράττουν. Στον ανήλικο χρειάζεται ένας διπλωματούχος ιδικός για να τον δασκαλέψει, καθηγητής, δάσκαλος. Στους ενήλικες δεν υπάρχει περιορισμός. Ποιος λέει και ποιος ακούει, διότι ο καθένας ενήλικος είναι υπεύθυνος και προς τους άλλους και προς τον εαυτό του.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

΄Ο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» συνιστά ΄Εθνικόν Θρησκευτικόν Όλυμπικόν Σύλλογον, όργάνωσιν σωματειακής ύφής, καί ώς κύριον αύτής σκοπόν έχει τήν ΄Επανεθνίκευσιν τού Θρησκευτικού ήμών Βίου, ήγουν τήν ΄Ανάκτησιν τού Κοσμοειδώλου τής Πνευματοδόξου Φυσιολατρείας, ώς Λαϊκής Θρησκείας, καί τού Κόσμου τών Παναγίων έκείνων Τιτανικών,τών Αίωνίων Πνευματικών Όντοτήτων τού ΄Ολυμπικού μας Πανθέου, τών Πρηκτήρων τής ΄Ενανθρωπίσεως τού καλουμένου άνθρώπου θηλαστικού, Πρηκτήρων τού Παγκοσμίου Πολιτισμού καί Διατακτών τού Παγκοσμίου Νόμου. Πρός τούτο προτεραιότητες τής ΄Εταιρείας μας είναι: Δραστηριοποίησις ύπέρ της άναπτύξεως του ένδιαφέροντος των Πανελλήνων χάριν της ΄Επανελληνίσεως του Θρησκευτικού μας βίου, διά της διοργανώσεως έκδηλώσεων σχετικών ίεροπραξιών είς πάντα Τόπον του ΄Αγίου Σώματος της Πατρίδος μας, όπου ή Προγονική Παρουσία άφήκε τά σήματα του ΄Απαραμίλλου Πολιτισμού της. Διαρκείς παρεμβάσεις είς τό άρμόδιον Ύπουργείον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, είς πολιτικούς παράγοντας καί τόν Τύπον, αί όποίαις τείνουν είς τήν έπισήμανσιν τών ύποχρεώσεων τής ΄Ελληνικής Πολιτείας έναντι τής έπιτελέσεως τού αύτονοήτου καθήκοντός της άποκατασάσεως της πνευματικής και έθνικής έν γένει ζωής μας άπό την έπικράτησιν διά της βίας καθεστώτων θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτισμού έπί δεκαέξ ήδη έκατονταετηρίδας.
΄Η τοιαύτη άποκατάστασις πραγμάτων θα προέλθη διά τής έξαλείψεως πάσης διακρίσεως είς βάρος της ΄Εθνικής μας Θρησκείας. Άφού έπιβάλλεται, διά μεταρρυθμίσεως τών περί… «έπικρατούσης»(!!!) «θρησκείας» σχετικών (κατ)αναγκαστικού καθεστώτος άναφορών του Συντάγματος, να καθιερωθή και πάλιν είς την νύν Έπικράτειάν μας Πολίτευμα ΄Ελευθεροβουλίας και ΄Ελευθεροθρησκείας. Διότι το ίσχύον, άναγνωρίζον προνομιακήν θέσιν είς την έλέω (του μονοκράτορος, καίσαρος ή αύτοκράτορος ή…σουλτάνου!)κράτους άντιβαίνει προς τήν ΄Αρχήν του Δικαίου μας, του Κράτους Δικαίου. ΄Αντιστρατεύεται τάς αίωνίας έθνικάς μας παρακαταθήκας της ΄Ελευθεροβουλίας και Έλευθεροθρησκείας. ΄Ασεβεί και άναιρεί τον Δημοκρατικόν χαρακτήρα του Πολιτεύματός μας. Δεν άναγνωρίζει έν Πραγματικόν γεγονός, ήτοι έκείνο τής ούδέποτε,βεβαίως, άπολειψάσης άπό τόν ΄Αγιον Τόπον μας Πατρογονικής μας Θρησκείας τού Όλυμπικού Δωδεκαθέου! Τήν όποίαν έπεχείρησαν άνεπιτυχώς νά έξαλείψουν άπό τάς Έλληνικάς Πατρίδας(Κυρίως ΄Ελλάς-Πελασγία,΄Ασιατική Έλλάς-Μικρασία, Μεγάλη ΄Ελλάς-Ίταλία), χρώμενοι παντί μέσω, οί όρκισμένοι έχθροί του ΄Εθνους μας. Ή Έλληνική Πολιτεία όφείλει να άναγνωρίση είς την Έθνικήν μας Θρησκείαν την άρμόζουσαν είς Αύτήν θέσιν. Θέσιν, αν μη πρωτεύουσαν, -λόγω του σήματος αύτής ως τού Κυρίου και Πολυτιμήτου Έπικοδομήματος του Πολιτισμού του ΄Ελληνισμού-, έστω όμως ίσότιμον πρός πάσαν άλλην θρησκείαν ή, άκόμη, και προς πάν θρησκευτικοφανές έξουσιαστικόν δόγμα. Ούτε πρέπει να προσποιήται πώς…άγνοεί την ύπαρξιν τής πολυαρίθμου σήμερον Κοινότητος τών κατά τά Πάτρια Θρησκευομένων ΄Ελλήνων. Αί τοιαύταις ύποχρεώσεις τής ΄Ελληνικής Πολιτείας πηγάζουν έκ τού άρθρου 13 τού ίσχύοντος Συντάγματος, και των Άρχών τής Οίκουμενικής Διακηρύξεως τών Ήνωμένων ΄Εθνών, τής Διεθνούς Συμβάσεως τής Ρώμης, τής Εύρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης τής Εύρωπαϊκής ΄Ενώσεως( άρθρον 78Β), ή όποία είναι έσωτερικόν μας πλέον Δίκαιον. ΄Η ΄Ελληνική Πολιτεία θά πρέπει νά ψηφίση τόν σχετικόν νόμον της, ό όποίος θά έχη ένα μόνον σχετικόν άρθρον: ΄Αναγνώρισις της ΄Ισοτιμίας Θέσεως τής ΄Ελληνικής Θρησκείας τού Δωδεκαθέου είς το Όλον Θρησκευτικόν μας Σύστημα.

http://www.ellanikos.gr/

Μοιραστείτε το!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>