Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

΄Ο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» συνιστά ΄Εθνικόν Θρησκευτικόν Όλυμπικόν Σύλλογον, όργάνωσιν σωματειακής ύφής, καί ώς κύριον αύτής σκοπόν έχει τήν ΄Επανεθνίκευσιν τού Θρησκευτικού ήμών Βίου, ήγουν τήν ΄Ανάκτησιν τού Κοσμοειδώλου τής Πνευματοδόξου Φυσιολατρείας, ώς Λαϊκής Θρησκείας, καί τού Κόσμου τών Παναγίων έκείνων Τιτανικών,τών Αίωνίων Πνευματικών Όντοτήτων τού ΄Ολυμπικού μας Πανθέου, τών Πρηκτήρων τής ΄Ενανθρωπίσεως τού καλουμένου άνθρώπου θηλαστικού, Πρηκτήρων τού Παγκοσμίου Πολιτισμού καί Διατακτών τού Παγκοσμίου Νόμου. Πρός τούτο προτεραιότητες τής ΄Εταιρείας μας είναι: Δραστηριοποίησις ύπέρ της άναπτύξεως του ένδιαφέροντος των Πανελλήνων χάριν της ΄Επανελληνίσεως του Θρησκευτικού μας βίου, διά της διοργανώσεως έκδηλώσεων σχετικών ίεροπραξιών είς πάντα Τόπον του ΄Αγίου Σώματος της Πατρίδος μας, όπου ή Προγονική Παρουσία άφήκε τά σήματα του ΄Απαραμίλλου Πολιτισμού της. Διαρκείς παρεμβάσεις είς τό άρμόδιον Ύπουργείον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, είς πολιτικούς παράγοντας καί τόν Τύπον, αί όποίαις τείνουν είς τήν έπισήμανσιν τών ύποχρεώσεων τής ΄Ελληνικής Πολιτείας έναντι τής έπιτελέσεως τού αύτονοήτου καθήκοντός της άποκατασάσεως της πνευματικής και έθνικής έν γένει ζωής μας άπό την έπικράτησιν διά της βίας καθεστώτων θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτισμού έπί δεκαέξ ήδη έκατονταετηρίδας.
΄Η τοιαύτη άποκατάστασις πραγμάτων θα προέλθη διά τής έξαλείψεως πάσης διακρίσεως είς βάρος της ΄Εθνικής μας Θρησκείας. Άφού έπιβάλλεται, διά μεταρρυθμίσεως τών περί… «έπικρατούσης»(!!!) «θρησκείας» σχετικών (κατ)αναγκαστικού καθεστώτος άναφορών του Συντάγματος, να καθιερωθή και πάλιν είς την νύν Έπικράτειάν μας Πολίτευμα ΄Ελευθεροβουλίας και ΄Ελευθεροθρησκείας. Διότι το ίσχύον, άναγνωρίζον προνομιακήν θέσιν είς την έλέω (του μονοκράτορος, καίσαρος ή αύτοκράτορος ή…σουλτάνου!)κράτους άντιβαίνει προς τήν ΄Αρχήν του Δικαίου μας, του Κράτους Δικαίου. ΄Αντιστρατεύεται τάς αίωνίας έθνικάς μας παρακαταθήκας της ΄Ελευθεροβουλίας και Έλευθεροθρησκείας. ΄Ασεβεί και άναιρεί τον Δημοκρατικόν χαρακτήρα του Πολιτεύματός μας. Δεν άναγνωρίζει έν Πραγματικόν γεγονός, ήτοι έκείνο τής ούδέποτε,βεβαίως, άπολειψάσης άπό τόν ΄Αγιον Τόπον μας Πατρογονικής μας Θρησκείας τού Όλυμπικού Δωδεκαθέου! Τήν όποίαν έπεχείρησαν άνεπιτυχώς νά έξαλείψουν άπό τάς Έλληνικάς Πατρίδας(Κυρίως ΄Ελλάς-Πελασγία,΄Ασιατική Έλλάς-Μικρασία, Μεγάλη ΄Ελλάς-Ίταλία), χρώμενοι παντί μέσω, οί όρκισμένοι έχθροί του ΄Εθνους μας. Ή Έλληνική Πολιτεία όφείλει να άναγνωρίση είς την Έθνικήν μας Θρησκείαν την άρμόζουσαν είς Αύτήν θέσιν. Θέσιν, αν μη πρωτεύουσαν, -λόγω του σήματος αύτής ως τού Κυρίου και Πολυτιμήτου Έπικοδομήματος του Πολιτισμού του ΄Ελληνισμού-, έστω όμως ίσότιμον πρός πάσαν άλλην θρησκείαν ή, άκόμη, και προς πάν θρησκευτικοφανές έξουσιαστικόν δόγμα. Ούτε πρέπει να προσποιήται πώς…άγνοεί την ύπαρξιν τής πολυαρίθμου σήμερον Κοινότητος τών κατά τά Πάτρια Θρησκευομένων ΄Ελλήνων. Αί τοιαύταις ύποχρεώσεις τής ΄Ελληνικής Πολιτείας πηγάζουν έκ τού άρθρου 13 τού ίσχύοντος Συντάγματος, και των Άρχών τής Οίκουμενικής Διακηρύξεως τών Ήνωμένων ΄Εθνών, τής Διεθνούς Συμβάσεως τής Ρώμης, τής Εύρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης τής Εύρωπαϊκής ΄Ενώσεως( άρθρον 78Β), ή όποία είναι έσωτερικόν μας πλέον Δίκαιον. ΄Η ΄Ελληνική Πολιτεία θά πρέπει νά ψηφίση τόν σχετικόν νόμον της, ό όποίος θά έχη ένα μόνον σχετικόν άρθρον: ΄Αναγνώρισις της ΄Ισοτιμίας Θέσεως τής ΄Ελληνικής Θρησκείας τού Δωδεκαθέου είς το Όλον Θρησκευτικόν μας Σύστημα.

http://www.ellanikos.gr/

Related posts: